การสนับสนุน

เราเข้าใจถึงปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจศูนย์รับสร้างบ้านให้ประสบความสำเร็จ จึงได้สร้างองค์ประกอบที่พร้อมให้การสนับสนุน แฟรนไชส์ซีจะได้รับระบบของธุรกิจที่มีมาตรฐานและการสนับสนุนจากผู้บริหารและทีมงานของพีดีเฮ้าส์

Google Plus

การสนับสนุน

“สร้างบ้าน สร้างเงิน”

 • สิทธิ์ในการใช้ชื่อ รูปแบบ และโลโก้ อันเป็นเอกลักษณ์ของ PD House ที่มีชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดี
 • ความช่วยเหลือในการถ่ายทอด Know How และ ความรู้การบริหารจัดการธุรกิจ
 • ความช่วยเหลือในการคัดเลือก และสรรหาตัวแทนจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง
 • ให้ความช่วยเหลือในการให้คำปรึกษาการออกแบบ ตกแต่งศูนย์รับสร้างบ้านและการให้บริการตามมาตรฐานของ PD House
 • การฝึกอบรมพนักงานของแฟรนไชส์ซี
 • ให้ยืมเอกสารคู่มือการปฏิบัติการและบริหาร

PD House เข้าใจถึงปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจศูนย์รับสร้างบ้านให้ประสบความสำเร็จ จึงได้สร้างองค์ประกอบที่พร้อมให้การสนับสนุนธุรกิจรับ สร้างบ้านของผู้สนใจลงทุนดังต่อไปนี้

 • Know-how การถ่ายทอดความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจ จากประสบการณ์ในการบริหารจัดการธุรกิจศูนย์รับสร้างบ้านที่ยาวนาน PD House พัฒนาองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญทั้งในสายงานการก่อสร้าง และการบริหารจัดการธุรกิจศูนย์รับสร้างบ้านให้ประสบความสำเร็จ และพร้อมที่จะถ่ายทอดให้กับผู้สนใจลงทุนผ่านทางกระบวนการที่เป็นมาตรฐานสากล
 • Design Center ศูนย์ออกแบบบ้านที่จะช่วยแบ่งเบาภาระด้านค่าใช้จ่ายในการออกแบบของผู้ลงทุนได้เป็นอย่างดี ศูนย์ออกแบบนี้จะทำหน้าที่ ในการปรับแบบบ้านมาตรฐานให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบบ้านที่ทันสมัยอยู่เสมอ
 • ความได้เปรียบด้านต้นทุน Competitive cost ธุรกิจ PD House มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมก่อสร้างประกอบกับมีพันธมิตรทางธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งซัพพลายเออร์ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมายาวนาน ทำให้ผู้ลงทุนของ PD House ได้รับผลประโยชน์จากการได้รับราคาต้นทุนวัสดุก่อสร้างในราคาเดียวกับ PD House ทำให้มีความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนของวัสดุที่ดีเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่ไม่มีประสบการณ์และความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ที่ดี

โปรแกรมสนับสนุน

PD House มีกระบวนการในการสนับสนุนและดูแลมาตรฐานการปฏิบัติงานสาขา โดยมีเจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติการสาขาที่คอยให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนและให้คำแนะนำต่างๆ ในการปฏิบัติงานสาขา นอกจากนี้ PD House ยังมีทีมงานสนับสนุนธุรกิจแฟรนไชส์ในด้านต่างๆ เพื่อช่วยพัฒนาธุรกิจศูนย์รับสร้างบ้านของแฟรนไชส์ซีดังนี้

 • การสนับสนุนการปฏิบัติงาน (Field Support) – ให้การอบรมอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนงานด้านต่างๆ เพื่อให้สาขาแฟรนไชส์ประสบความสำเร็จ ตามเป้าหมาย รวมถึงการปฏิบัติงานและการรักษามาตรฐาน เทคนิคการให้บริการลูกค้า การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แนวทางการตั้งราคา และขั้นตอนการบริหารธุรกิจ
 • การจัดซื้อ (Purchasing) – PD House หรือบริษัทในเครือ จะเจรจาต่อรองเรื่องปริมาณส่วนลดในนามของแฟรนไชส์ซีทั้งหมด
 • การบัญชี / ตรวจสอบ / กฎหมาย (Account & Audit) – รับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือ คำแนะนำ และตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี การวางแผนงบประมาณรายรับรายจ่าย และ ระบบการเสียภาษีอย่างถูกต้องให้แก่แฟรนไชส์ซี
 • การสนับสนุนธุรกิจ (Business Support) – รับผิดชอบวางแผนและประสานงานโดยรวมในระบบแฟรนไชส์ ของแต่ละฝ่ายไม่ว่าเป็นการฝึกอบรม การจัดซื้อ การตลาด และแฟรนไชส์ โดยมีเป้าหมายหลักคือผลักดันให้ธุรกิจของแฟรนไชส์ซีมีผลประกอบการตามเป้าหมายที่วางไว้
 • การสนับสนุนทางเทคนิค (Technical Support) – รับผิดชอบด้านการวิจัยพัฒนาวิธีการและเทคนิคต่างๆ สำหรับปฏิบัติงานสาขา รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคในการปฏิบัติงาน

Training Program

ทีมงานมืออาชีพของ PD House จะให้การช่วยเหลือดูแลเบื้องต้น ซึ่งรวมทั้งการฝึกอบรมให้กับแฟรนไชส์ซีและทีมงานของแฟรนไชส์ซี ดังต่อไปนี้

ระยะที่ 1 ฝึกอบรม ณ สถานที่ของแฟรนไชส์ซอร์

การฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจ การตลาดและการขาย รวมถึงการปฏิบัติงานภายในศูนย์ฯ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ระยะที่ 2 ฝึกอบรม ณ สาขาของแฟรนไชส์ซี

การฝึกอบรมในพื้นที่ทำงานจริง ซึ่งกำหนดทั้งช่วงก่อน และหลังการเปิดศูนย์ฯ ทีมงานของ PD House ที่มีประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานในพื้นที่จริง จะเป็นผู้ฝึกอบรม ทั้งนี้เพื่อช่วย เหลือแฟรน ไชส์ซีในระยะเริ่มต้นธุรกิจด้วย