การลงทุน

แฟรนไชส์ซี ไม่ใช่เป็นแค่ผู้ลงทุนเท่านั้น แต่เป็นเจ้าของธุรกิจด้วยตัวเอง โดยบริษัทจะเป็นที่ปรึกษาและช่วยดูแลในเรื่องของการบริหาร และผลตอบแทนในช่วงแรกจนแฟรนไชส์ซี มีความพร้อมในการบริหารงานอย่างเต็มตัว

Google Plus

การลงทุน

การจัดระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์เพื่อการบริการงาน PD House จะช่วยเหลือแฟรนไชส์ซี ในการวางระบบการติดต่อสื่อสารด้าน IT มาใช้ในการปฏิบัติงานภายในองค์กร ระหว่างแฟรนไชส์ซีกับสำนักงานใหญ่ของ PD House เพื่อช่วยให้การติดต่อประสานงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของแฟรนไชส์ซี

 

แฟรน์ไชส์ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์, PD House builder.

 

Markting and Promotion Programs

PD House ให้ความสำคัญกับ Brand ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งในการตัดสินใจเลือกของลูกค้า และมีนโยบายในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของตราสินค้า และสร้างการรับรู้ในตราสินค้า (Brand Awareness) อย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลา 20 ปี เราพร้อมที่จะช่วยแนะนำแฟรนไชส์ซีในด้านการคิดค้นกลยุทธ์และวางแผนด้านการตลาด รวมถึงทำการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

  • Marketing Activities กิจกรรมทางการตลาด ฝ่ายการตลาดของ PD House วางแผนและจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างยอดขาย และเพิ่มส่วนแบ่งในตลาดอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร แบรนด์ หรือแคมเปญกระตุ้นยอดขาย นอกจากนี้ ฝ่ายการตลาดยังมีหน้าที่ช่วยให้ศูนย์รับสร้างบ้านทุกๆ ศูนย์ มีกิจกรรมทางการตลาดที่เหมาะสมกับลูกค้าในพื้นที่ของตนเองอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ
  • Marketing Support การสนับสนุนการตลาด โดยทำหน้าที่พัฒนาสื่อและกลยุทธ์การโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อประโยชน์ของแฟรนไชส์ซี รวมทั้งให้คำแนะนำในการใช้สื่อต่างๆ ในการทำการตลาดท้องถิ่นหรือพื้นที่ของแฟรนไชส์ซี รวมทั้งการส่ง เสริมการขายในแต่ละช่วง และสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติการทำโฆษณาท้องถิ่นที่แฟรนไชส์ซีเลือกใช้

Franchise Business Opportunities

ผลตอบแทนของธุรกิจแฟรนไชส์

1.
การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า คืนทุนในระยะเวลาอันรวดเร็ว
2.
แฟรนไชส์ซี ไม่ใช่เป็นแค่ผู้ลงทุนเท่านั้น แต่เป็นเจ้าของธุรกิจด้วยตัวเอง โดยบริษัทจะเป็นที่ปรึกษาและช่วยดูแลในเรื่องของการบริหาร และผลตอบแทนในช่วงแรก จนแฟรนไชส์ซีมีความพร้อมในการบริหารงานอย่างเต็มตัว

Franchise Qualification

คุณสมบัติของแฟรนไชส์ซี

  • มีทัศนคติที่ดีต่อความสำเร็จ
  • ปฏิบัติตามระบบแฟรนไชส์ และ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
  • สามารถจัดการและประสานงานกับคนหลายๆ คนได้เป็นอย่างดี
  • มีจริยธรรมในการทำงาน ปฏิบัติต่อลูกจ้างด้วยความเคารพและความเชื่อถือ
  • มีความสามารถทางการเงินที่เพียงพอต่อการลงทุนเบื้องต้น
  • รักงานบริการ และมีความสามารถในการประนีประนอมสูง
  • มีทักษะด้านการขายที่ดี มีประสบการณ์การทำงานด้านวิศวกร, งานขายอสังหาริมทรัพย์
  • อยู่ในสายงานผู้ผลิตหรือจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง หรืองานก่อสร้างจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 

Estimated Investment Information

งบประมาณการลงทุนเบื้องต้น

งบประมาณการลงทุน (รวมค่าธรรมเนียมแรกเข้า แล้ว) ประมาณ 2.5 ล้านบาท (ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่) ค่า
Royalty Fee

X
% ของยอดขาย
ค่า
Marketing Fee

X
% ของยอดขาย
อายุสัญญา 15 ปี
(5+5+5 ปี)