ขั้นตอนการก่อสร้าง

มาตรฐานงานก่อสร้างของศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ รวมไปถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อท่านเจ้าของบ้าน และผู้สนใจ

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

ข่าวและสาระน่ารู้ / ขั้นตอนการก่อสร้าง

Google Plus

การเทคอนกรีตจะต้องประกอบแบบหล่อคอนกรีตให้มั่นคงแข็งแรง (ควรใช้แบบเหล็ก) การค้ำยันต้องมีระยะห่างและเวลาตามข้อกำหนดมาตรฐาน เช่น ค้ำยันท้องคาน อย่างน้อย 1
 
 ข้อพึงปฏิบัติ
    1. ระยะเวลาในการถอดแบบท้องคาน 7 วัน และค้ำยันต่อจนครบ 14 วัน 
2. มาตรฐานเหล็กเส้นกลม SR – 24 ให้ใช้ของ บลส , บลกท , GSS , BSI มีขนาดและลักษณะตามที่กำหนด 
3. มาตรฐานเหล็กข้ออ้อย SD – 30 ให้ใช้ของ บลส , บลกท , GSS , BSI มีขนาดและลักษณะตามที่กำหนด 
4.. เหล็กเสริมในคาน ค.ส.ล. เหล็กบนให้ต่อทาบเฉพาะกึ่งกลางคาน ส่วนเหล็กล่างให้ต่อที่หัวเสา โดยมีระยะทาบเหล็กไม่น้อยกว่า 50 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็ก แต่ต้องไม่น้อยกว่า 60 ซม. 
5. ก่อนทำการเทคอนกรีต จะต้องทำความสะอาดแบบหล่อทุกครั้งและหนุนลูก